Yhdistyksen säännöt

Nimi ja kotipaikka

1§  Yhdistyksen nimi on Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaiden Tampereen opiskelijat SYY-Tampere ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen pöytäkirjakielenä on suomi.

Tarkoitus

2§  Yhdistyksen tarkoituksena on toimia pääasiallisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisillä ja hallintotieteellisillä koulutusaloilla Tampereella tai Porin yliopistokeskuksessa opiskelevien yhteistoimintajärjestönä ja kehittää opiskelijoiden ja työelämän, Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry:n sekä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n välisiä suhteita.

Tarkoituksen toteuttaminen

3§  Tässä tarkoituksessa yhdistys auttaa rakentamaan opiskelijoiden ja työelämän välisiä suhteita erilaisten tapahtumien, infotilaisuuksien ja seminaarien kautta. Näissä tapahtumissa tarkoituksena on tarjota tietoa työelämälle yhteiskuntatieteilijöistä ja heidän valmiuksistaan. Opiskelijoille annetaan ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä tietoa, joka auttaa opiskelijaa työllistymään koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Yhdistys tiedottaa toimistaan jäsenilleen tarpeen mukaan. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Jäsenet

4§  Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Tampereen yliopistossa yhteiskunta- ja hallintotieteellistä perustutkintoa opiskeleva henkilö. Yhdistyksen jäseneksi hyväksyttävän tulee olla Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n perustutkintoa suorittava jäsen. Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi ansiokkaasti yhdistyksen päämäärien hyväksi toimineita henkilöitä.

Jäsenmaksut

5§  Yhdistys voi periä jäsenmaksua, jonka suuruus määrätään syyskokouksessa.

Jäsenyyden päättyminen

6§  Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa ja ero astuu voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta. Jäsenyys lakkaa myös valmistumisvuoden lopussa tai jäsenen erotessa Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:stä.

Hallitus
7§  Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kuudesta kahteentoista (6-12) varsinaista jäsentä ja nollasta kahteentoista (0-12) varajäsentä, jotka täyttävät yhdistyksen jäsenyyden ehdot.

8§  Puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

9§  Hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä, toimia yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi, valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat, panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset, pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä, hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia kirjanpidosta, laatia ehdotukset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi seuraavaksi toimintavuodeksi sekä laatia tilinpäätös ja toimintakertomus kuluneelta vuodelta.

10§  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta silloin, kun tämä sen tarpeelliseksi katsoo tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä on sitä kirjallisesti puheenjohtajalta pyytänyt. Kun puheenjohtaja on estynyt, myös varapuheenjohtaja voi kutsua hallituksen koolle. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

Nimenkirjoittajat

11§  Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä taloudenhoitajan kanssa.

Toiminta- ja tilikausi

12§  Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee olla valmiina viimeistään toimintavuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Toiminnantarkastus

13§  Toiminnantarkastajan tulee antaa hallitukselle tarkastuskertomuksensa ja lausuntonsa vastuuvapauden myöntämisestä viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen kokoukset

14§  Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta maalis-huhtikuussa kevätkokoukseen ja marras-joulukuussa syyskokoukseen. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta ilmoittamalla siitä joko kirjeellä tai sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa tai ilmoittamalla siitä Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan julkaisemassa ylioppilaslehdessä.

Yhdistys voi kokoontua muulloin, milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään 1/10 Järjestön äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää.  Hallituksen tulee tällöin kutsua koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous viimeistään 30 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

15§  Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus päättyneeltä kalenterivuodelta.
  2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  3. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan yhdistyksen hallitukselle puheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi.
  2. Esitellään toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.
  3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.
  4. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
  5. Valitaan yksi toiminnantarkastaja sekä yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden toimintaa ja tilejä.
  6. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Jäsenaloitteet

16§  Hallitukselle tai hallituksen jäsenelle on mahdollisuus esittää jäsenaloitteita kirjallisesti hallituksen kokouksessa. Mikäli hallituksen jäsenelle tuodaan kirjallinen aloite hallituksen kokousten välisenä aikana, on hallituksen jäsen velvollinen tuomaan aloitteen esille seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Äänestykset ja vaalit järjestön kokouksissa

17§  Äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksissa ovat yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Äänestettäessä ratkaisee asian ehdoton äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänestys toimitetaan avoimena äänestyksenä. Vaalit toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä, jos sitä joku kokouksen äänioikeutetuista osanottajista vaatii. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee päätöksen vaaleissa arpa ja avoimessa äänestyksessä kokouksen puheenjohtajan ääni.

Sääntöjen muuttaminen

18§  Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että päätös tehdään yhdistyksen kokouksessa sekä se, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) päätökseen osaa ottavista yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä kannattaa.

Yhdistyksen purkautuminen tai lakkauttaminen

19§  Yhdistyksen purkautuessa vaaditaan, että päätös siitä tehdään kahdessa, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, ja että kummallakin kerralla vähintään kolme neljäsosaa (3/4) päätökseen osaa ottavista yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kannattaa. Yhdistyksen purkautuessa tai tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry:lle tai muulle yhdistyksen päämääriä läheisesti ajavalle oikeuskelpoiselle yhdistykselle.

Muut määräykset

20§  Muilta osin noudatetaan yhdistyksen toiminnassa yhdistyslakia.

 

Sääntöesitys on hyväksytty hallituksen kokouksessa 21.5.2012.

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaiden Tampereen opiskelijat SYY-Tampere ry